Ubezpieczenie komunikacyjne

OC– ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, jest ubezpieczeniem obowiązkowym, dla wszystkich właścicieli pojazdów silnikowych.

Jeśli wyrządzimy szkodę jakiemuś pojazdowi naszym obowiązkiem jest jego naprawa, dzięki ubezpieczeniu OC to Ubezpieczyciel ponosi ten koszt.

Ubezpiecznie obejmuje poniższe sytuacje:

 • szkoda na osobie lub mieniu
 • szkoda zawiniona przez kierowcę(zachowanie celowe bądź niedbalstwo)
 • wina nie leży wyłącznie po stronie poszkodowanego

AC( Autocasco)- jest ubezpieczeniem dobrowolnym, obejmuje ubezpieczenie pojazdu,jego wyposażenie, jak również wyposażenie dodatkowe.

Może obejmować ochronę przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej z winy Ubezpieczonego, a ponadto:

 • kolizji z innymi uczestnikami ruchu drogowego( w tym zderzeń ze zwierzętami)
 • pożaru lub wybuchu
 • kradzieży
 • zdarzeń losowych(np. zatopienia, lawiny, uderzenia pioruna, gradu, osuwania się zimi)
 • kolizji z osobami bądź przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem

NNW- jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które w razie wypadku i powstałego w ten sposób uszczerbku na zdrowiu zapewni nam finansowe wsparcie.

Tym ubezpieczeniem objęty jest nie tylko kierowca pojazdu, ale także pasażerowie.

Polisa ta pokrywa koszty poniesione w wyniku uszczerbku na zdrowiu spowodowanego m.in. :

 • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
 • podczas naprawy pojazdu w trasie
 • w trakcie postoju

Assistance- jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które zapewnia ubezpieczonemu zdefiniowaną w umowie pomoc (np. techniczną, medyczną) w wyniku nieoczekiwanych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie to może zapewniać m. in.:

 • holowanie
 • samochód zastępczy
 • złomowanie pojazdu
 • dostarczenie paliwa
 • świadczenia medyczne
 • konsultacje lekarską

Zakres ubezpieczeń jest zależny od wariantów wybranych przez Państwa.