Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenie firmy to dodatkowe zabezpieczenie dla przedsiębiorców. Pozwala spokojnie prowadzić firmę bez niepokoju o różnego rodzaju zdarzenia losowe, które mogłyby unieruchomić działanie firmy, a nawet prowadzić do jej bankructwa.

Aby temu zapobiec jako przedsiębiorca możesz wykupić:

1. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku-ubezpieczenie to chroni przed kradzieżą mienia ruchomego przy użyciu narzędzi bądź siły.

     Ubezpieczenie to może obejmować:

 •             mienie pracownicze
 •             mienie osób trzecich(powierzone ubezpieczającemu w celu wykonania usługi bądź sprzedaży)
 •             mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością

2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych- umowa ta może obejmować m.in. budynki i budowle razem z instalacjami, maszyny i urządzenia, wyposażenie biur,sklepów, a także magazynów,środki obrotowe,rzeczy prywatne pracowników,nakłady adaptacyjne, jak również inne mienie do ubezpieczenia

           Ubezpieczenie to obejmuje w zależności od wybranej polisy,szkody powstałe między innym w wyniku:

 •             pożaru
 •             wybuchu
 •             powodzi
 •             lawiny
 •             gradu
 •             huraganu
 •             uderzenia piorunu
 •             nawalnego deszczu
 •             trzęsienia ziemi
 •             przepięcia
 •             osunięcia się ziemi
 •             uderzenie pojazdu

3. OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz użytkowania mienia- umowa ta obejmuje zabezpieczenie przed odpowiedzialnością cywilną ubezpieczonego za szkody na osobie lub rzeczowe,wyrządzone osobom trzecim, spowodowane prowadzeniem działalności gospodarczej bądź posiadanym mieniem. Ochrona ta obejmuje rzeczywistą szkodę, a ponadto utracone korzyści które osoba poszkodowana mogłaby uzyskać, gdyby nie wyrządzona krzywda.

4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

5. Ubezpieczenie szyb i innych rzeczy od stłuczenia

          Oczywiście można też wykupić pakiet ubezpieczeniowy co pozwala na kompleksową ochronę działalności przed wieloma rodzajami ryzyka. Takie pakiety są oferowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jeśli jednak nie znajdą Państwo niczego odpowiadającego oczekiwaniom, istnieje możliwość stworzenia indywidualnego pakietu tak, aby był on w pełni dopasowany do Państwa potrzeb.